MATEŘSKÁ ŠKOLA VALCHOV, okres Blansko, příspěvková organizace


Název: Mateřská škola Valchov, okres Blansko, příspěvková organizace

Adresa školy: Valchov 130, 680 01 Boskovice

Statutární zástupce: ředitelka školy Mgr. Monika Janků

Zřizovatel:

Obec Valchov
Valchov 97
68001 Boskovice

IČO: 750 235 63
Telefon: 516 452 861, 603 158 215
E-mail: msvalchov@centrum.cz

Součásti školky: školní jídelna mateřské školy a družina

Celková kapacita: 25 dětí

Provoz školy: denní provoz školy je od školního roku 2020 /2021 od 6.30 hod.- 16.00 hod.

Počet tříd a dětí: jedna třída s kapacitou 25 dětí

Zaměstnanci školy:

  • Mgr. Monika Janků – ředitelka
  • Tereza Kuglerová – učitelka
  • Michala Handlová – asistentka
  • Martina Kostíková – vedoucí školní jídelny
  • Iveta Hrazdilová – kuchařka
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Mgr. Lenka Riana Ošlejšková

Dle článku č. 37 odst.7 Nařízení evropského parlamentu a rady(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů – Základní škola a Mateřská škola Valchov, příspěvková organizace, která tyto údaje zpracovává – ustanovil kontaktní pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů (pověřence GDPR).

Správce a zpracovatel osobních údajů fyzických osob

Kontaktní údaje na pověřence – email: msvalchov@centrum.cz

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu / střednědobého výhledu rozpočtu 2024 – 2027 a schválený rozpočet 2024, je zajištěn zveřejněním na internetových stránkách Obec Valchov

Stručná charakteristika:

Profilace naší mateřské školy vychází z podmínek, na kterých je přímo závislá a do kterých je včleněna. Umístění mateřské školy a okolní přírody umožňuje vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, získávat reálný pohled na svět i aktivní postoj k životu.

V malém kolektivu mohou děti bez obav projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání různých životních situací, mohou rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem a prostředí. Přirozeně se tak nabízí vztah dětí k přírodě, přírodnímu prostředí, zdravý životní styl s dostatkem pohybu na čerstvém vzduchu a s tím spojená chuť komunikovat a sdělovat si získané poznatky, prožitky, předávat a rozvíjet je dál. Prostřednictvím principů efektivní komunikace (vzájemné naslouchání a sdělování) a za podpory rozvoje motorických dovedností u dětí podněcovat rozvíjení komunikativních dovedností.


Obsah a způsob vzdělávání v MŠ Valchov je zakotven ve Školním vzdělávacím programu s názvem: „Společně se vzděláváme a o všem si povídáme…“. Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé děti a cestou přirozené výchovy budovat základy celoživotního vzdělávání, navazovat na rodinnou východu a vhodně ji doplňovat

Režim dne v MŠ

Režim dne respektuje věkové a individuální potřeby dětí i jejich biorytmus. Je dostatečně pružný a reaguje na aktuální situaci, potřeby i přání dětí.

6:30 – 8:30Otevření MŠ, scházení dětí ve třídě MŠ
6:45 – 9:15Spontánní hry dětí, nabídka činností k danému tématu, didakticky cílené činnosti, skupinová a individuální práce s dětmi, logopedické chvilky, ranní cvičení, ranní kruh
8:00 Práce s předškolními dětmi – povinné předškolní vzdělávání
 8:30 – 9:00Podávání ovoce, průběžná svačinka
 9:15- 9:30Osobní hygiena, příprava na pobyt venku
 9:30 -11:30   Pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11:30 -12:00Osobní hygiena dětí, oběd
12:00 – 12:15Odchod dětí, které chodí domů po obědě, příprava na odpolední odpočinek, osobní hygiena
12:30 – 14.00Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 -14:45Odpolední svačina, osobní hygiena
14:00 -16:00Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Provozní doba MŠ je od pondělí do pátku 6.30-16.00 hod.